Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Začleňovanie Rómov: treba zlepšiť prístup k vzdelávaniu a zamestnanosti

Začleňovanie Rómov: treba zlepšiť prístup k vzdelávaniu a zamestnanosti

Komisia dnes uverejnila výsledky hodnotenia, ktoré sa zameriava na to, ako členské štáty vykonávajú svoje vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a ako sa situácia Rómov od roku 2011 zmenila. Situácia sa celkovo pomaly zlepšuje, napríklad rómske deti sa v súčasnosti viac zúčastňujú na vzdelávaní v ranom detstve a znižuje sa podiel osôb predčasne ukončujúcich školskú dochádzku. Na druhej strane z hodnotenia takisto vyplýva, že až 80 % Rómov je stále vystavených riziku chudoby, hoci toto číslo je nižšie ako v roku 2011.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodala: „Dôležitým, avšak zatiaľ len prvým krokom je, že vlády členských štátov EÚ vypracovali s podporou Komisie stratégie na integráciu Rómov. Teraz musia členské štáty tieto stratégie vykonať, aby boli skutočným prínosom pre život ľudí. Najdôležitejšie je to v oblasti vzdelávania. Rómske deti by mali mať úplne rovnaký prístup k vzdelávaniu ako ostatné deti. Vzdelávanie je kľúčom k lepšej integrácii do spoločnosti a otvára dvere k zamestnaniu a lepšiemu životu pre všetkých.“

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek k tomu uviedol: "Rómovia na Slovensku majú veľmi ťažkú situáciu. Sú najviac ohrození chudobou, sociálnym vylúčením, diskrimináciou a segregáciou. Ich začleňovanie do spoločnosti napreduje len veľmi pomaly. Medzi majoritnou populáciou a Rómami existuje značné sociálne napätie a nedôvera. Je však dobré, že na Slovensku máme viacero pozitívnych príkladov ako zlepšiť vzájomné spolužitie a integráciu rómskej komunity. Situácia sa taktiež zlepšila v oblasti vzdelávania v rannom detstve a v prístupe k základným službám. Veľkým problémom však ostáva prechod Rómov zo vzdelávania do zamestnania. Verím, že Slovensko dokáže v tejto oblasti efektívne využiť existujúce európske prostriedky na zlepšenie integrácie Rómov do spoločnosti."

Podľa hodnotenia sú však zlepšenia v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a bývania nerovnomerné a mierne. Na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve sa zúčastňuje viac rómskych detí (53 % v roku 2016 oproti 47 % v roku 2011), pričom najvýraznejšie zlepšenie bolo zaznamenané na Slovensku, v Španielsku, Bulharsku, Maďarsku a v Rumunsku – a menej ich ukončuje školskú dochádzku predčasne (68 % v roku 2016 oproti 87 % v roku 2011). Bývanie, prístup rómskych domácností k základným službám (pitná voda a elektrina) sa zlepšuje, a to najmä na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku a v Českej republike.

Tlačová správa

Zverejnené 30. august 2017