| Europe Direct Trenčín 

Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Vízia vzdelávania naprieč EÚ do roku 2025

Vízia vzdelávania naprieč EÚ do roku 2025

Vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 je súčasťou predstavy EK o tom, ako viac spolupracovať v oblasti vzdelávania.

Tento spoločný vzdelávací priestor by mal zahŕňať:


· mobilitu pre všetkých: vytvorenie študentského preukazu EÚ

· vzájomné uznávanie diplomov: zavedenie nového „sorbonského procesu“

· lepšia spolupráca pri tvorbe učebných plánov: vydávaním odporúčaní, aby vzdelávacie systémy šírili všetky vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré sa v dnešnom svete považujú za kľúčové

· kvalitnejšia výučba jazykov: stanovením novej referenčnej hodnoty pre všetkých Európanov, ktorí končia vyššie sekundárne vzdelanie, aby do roku 2025 okrem svojho materinského(-ých) jazyka(-ov) dobre ovládali aj ďalšie dva jazyky,

· podporu učiteľov,

· vytvorenie siete európskych univerzít, aby špičkové európske univerzity dokázali bezproblémovo spolupracovať naprieč hranicami, ako aj podpora založenia Školy európskej a nadnárodnej správy vecí verejných,

· investovanie do vzdelávania: napríklad stanovením referenčnej hodnoty pre členské štáty, a to investovať 5 % HDP do vzdelávania.

Tlačová správa

Zverejnené 14. november 2017