Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia posilňuje boj proti antimikrobiálnej rezistencii

Komisia posilňuje boj proti antimikrobiálnej rezistencii

Európska komisia dnes (29. júna) prijala nový akčný plán na boj proti antimikrobiálnej rezistencii, ktorá podľa odhadov spôsobí len v samotnej EÚ každoročne 25 000 úmrtí a zaťaží zdravotníctvo dodatočnými nákladmi v hodnote 1,5 miliardy eur.

Plán zahŕňa usmernenia na podporu obozretného používania antimikrobiálnych látok u ľudí. Usmernenia sú určené všetkým aktérom, a to lekárom, zdravotným sestrám, lekárnikom, zamestnancom nemocníc a iným osobám, ktoré zohrávajú úlohu pri používaní antimikrobiálnych látok. Dopĺňajú usmernenia na prevenciu a kontrolu infekcií, ktoré môžu existovať na vnútroštátnej úrovni.

V pláne sa okrem toho predpokladá viac ako 75 opatrení, ktoré sa opierajú o tri hlavné piliere:

· 1. pilier: Zabezpečenie využívania najlepších postupov v rámci EÚ - tie si ale bude vyžadovať lepšie dôkazy, lepšiu koordináciu a dohľad a lepšie kontrolné opatrenia. Členským štátom sa preto bude poskytovať podpora pri zavádzaní, vykonávaní a monitorovaní ich národných akčných plánov na boj proti antimikrobiálnej rezistencii založených na princípe jedného zdravia v súlade so záväzkom, ktorý prijali na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2015.

· 2. pilier: Podpora výskumu, vývoja a inovácie – zámerom je oživiť výskum a viac stimulovať inovácie, poskytovať cenný vstup pre politiky založené na vedeckých poznatkoch a právne opatrenia na boj proti antimikrobiálnej rezistencii, ako aj vyplniť medzery v poznatkoch, napríklad o úlohe antimikrobiálnej rezistencie v životnom prostredí.

· 3. pilier: Formovanie globálnej agendy - EÚ môže ako jeden z najväčších trhov s poľnohospodárskymi výrobkami zohrávať významnú úlohu tým, že bude presadzovať svoje normy a opatrenia na boj proti antimikrobiálnej rezistencii vo vzťahu k svojim obchodným partnerom. Pokiaľ ide o výskum, EÚ bude stavať na svojich úspešných rozsiahlych medzinárodných iniciatívach, ako napr. partnerstvo európskych a rozvojových krajín v oblasti klinických skúšok a iniciatíva spoločného programu, a bude ďalej rozvíjať silnejšie a vzájomne prepojené výskumné prostredie v oblasti antimikrobiálnej rezistencie s globálnym dosahom.

Podrobnosti sa dočítate v priloženej tlačovej správe.

Otázky a odpovede


Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa.pdf (PDF, 475 kB)

Zverejnené 29. jún 2017