Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Práva občanov: Európska komisia odštartovala zatiaľ najrozsiahlejšiu verejnú konzultáciu a vyzýva občanov, aby stanovili budúci program

Práva občanov: Európska komisia odštartovala zatiaľ najrozsiahlejšiu verejnú konzultáciu a vyzýva občanov, aby stanovili budúci program

9. máj je Deň Európy. Nemal by to byť iba deň osláv pre občanov. Európska komisia vyzve občanov z celej Európskej únie, aby pomohli stanoviť politický program na budúce roky a formovať budúcnosť Európy v zatiaľ najväčšej verejnej konzultácii EÚ o právach občanov. Konzultácia potrvá štyri mesiace až do 9. septembra a počas tohto obdobia poskytne verejnosti možnosť vyjadriť sa o prekážkach, ktorým ľudia čelia pri uplatňovaní svojich práv ako občania EÚ, či už keď cestujú po Európe, volia alebo kandidujú vo voľbách, alebo nakupujú online. Táto konzultácia predchádza roku 2013 vyhlásenému za „Európsky rok občanov“. Odpovede získané od verejnosti budú priamo zohľadnené v politickom programe Komisie a budú tvoriť základ pre správu o občianstve EÚ 2013, ktorá bude predložená presne o rok, 9. mája 2013.

„Dvadsať rokov po tom, ako sme v malom pohraničnom meste Maastrichte prvýkrát zaviedli občianstvo EÚ, musíme oživiť európsky projekt – a musíme tak konať s priamou pomocou našich občanov“, uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, prvá komisárka EÚ pre občianstvo. „Európska únia je tu pre občanov a na to, aby im slúžila. Ľudia očakávajú konkrétne výsledky od Európy a lacnejšími roamingovými poplatkami, lepšími právami pre obete trestnej činnosti a jednoduchším nakupovaním online pre spotrebiteľov im presne toto poskytujeme. Priame zapojenie občanov nám pomôže pokračovať v našej práci a ešte lepšie ju vykonávať v budúcnosti. Vyzývam každého, aby si našiel niekoľko minút svojho času a podelil sa s nami o svoje názory: ide tu o vaše práva a vašu budúcnosť.“

Európska komisia prijala prvú správu o občianstve EÚ v roku 2010 so zoznamom 25 konkrétnych opatrení zameraných na riešenie problémov, ktorým občania EÚ čelia pri vykonávaní svojich práv. Odvtedy Komisia pracuje na svojich prísľuboch:

  • posilnením práv okolo 75 miliónov osôb, ktoré sa každoročne stanú obeťami trestnej činnosti v celej EÚ,

  • každoročným znížením zbytočnej byrokracie pre 3,5 milióna občanov pri evidencii vozidiel v inej krajine EÚ, čím sa ušetrí 1,5 miliardy EUR,

  • zakázaním ďalších poplatkov za kreditné karty a vopred zaškrtnutých políčok pre ľudí nakupujúcich online,

  • posilnením práva na spravodlivý proces pre všetkých občanov EÚ, ktoré sa každoročne uplatňuje v približne 8 miliónov trestných konaní,

  • spriehľadnením pravidiel týkajúcich sa vlastníckych práv 16 miliónov medzinárodných párov v Európe.

Pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol, možno ďalej sledovať na:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm

Napriek tomu však ešte stále mnoho ľudí čelí prekážkam pri reálnom uplatňovaní svojich práv vyplývajúcich z občianstva EÚ. Komisia sa preto chce dozvedieť o týchto problémoch, s ktorými sa občania môžu stretávať, keď sa pohybujú v rámci EÚ, či už kvôli práci, štúdiu alebo dovolenke, a pri uplatňovaní volebných práv alebo práv spotrebiteľov. Komisia chce tiež vedieť, aký druh Európskej únie si občania želajú mať do roku 2020.

Počas nasledujúcich štyroch mesiacov (od 9. mája do 9. septembra 2012) možno jednoduchým spôsobom vyplniť krátky dotazník online:
http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Kontext

Vďaka občianstvu EÚ – ktoré nenahrádza štátne občianstvo, ale ho dopĺňa – všetci štátni príslušníci 27 členských štátov EÚ majú ďalšie práva ako občania EÚ. Tieto zahŕňajú právo voliť a byť volení vo voľbách do miestnych samospráv a Európskeho parlamentu v tej krajine EÚ, v ktorej žijú, právo na konzulárnu ochranu v zahraničí za rovnakých podmienok, ako majú občania štátu poskytujúceho ochranu, a právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament, podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi alebo od roku 2012 sa zúčastniť na európskej občianskej iniciatíve.

Voľný pohyb je najviac oceňovaným právom v Európskej únii. Európania podnikajú ročne viac než jednu miliardu ciest v rámci EÚ a čoraz viac Európanov využíva právo žiť v inom členskom štáte EÚ: v roku 2009 žilo podľa odhadov 11,9 milióna občanov v inom členskom štáte, než z ktorého pochádzajú; v roku 2010 stúplo toto číslo na 12,3 milióna. Tieto údaje sú oveľa vyššie, keď sa zohľadnia tí občania EÚ, ktorí voľne prekračujú hranice v rámci Únie na krátke obdobia. Okrem toho približne 40 miliónov ľudí nakupuje online z iných európskych krajín.

Správa o občianstve EÚ za rok 2010 v hrubých rysoch načrtáva 25 konkrétnych opatrení na odstránenie pretrvávajúcich prekážok, ktoré občanom EÚ bránia v uplatňovaní ich práva na voľný pohyb v EÚ. Jedným z týchto opatrení je podporiť informovanosť občanov o štatúte občianstva EÚ, o ich právach a konkrétnom uplatňovaní týchto práv v každodennom živote. Na tento účel Komisia navrhla vyhlásiť rok 2013 za Európsky rok občanov a zorganizovať počas neho podujatia zamerané na občianstvo EÚ a politiky EÚ súvisiace s občianstvom.

V priebehu Európskeho roka občanov 2013 Komisia uverejní druhú správu o občianstve EÚ, ktorá poslúži ako akčný plán na odstránenie pretrvávajúcich prekážok, ktoré občanom bránia v plnom uplatňovaní svojich práv ako občanov EÚ.

Ďalšie informácie:


Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej
Verejná konzultácia
Občianstvo EÚ
Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť

Zverejnené 8. máj 2012