Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Doprava: Plány spoplatnenia ciest musia byť spravodlivé voči všetkým vodičom

Doprava: Plány spoplatnenia ciest musia byť spravodlivé voči všetkým vodičom

Európska komisia vydala usmernenia týkajúce sa toho, že na základe právnych predpisov EÚ režimy cestných poplatkov nesmú diskriminovať zahraničných vodičov. Ich účelom je pomôcť členským štátom, ktoré zvažujú možnosť zavedenia nových režimov cestných poplatkov za osobné autá.

Podpredseda Siim Kallas uviedol: „Nediskriminácia je podľa právnych predpisov EÚ základným právom. Pre občana Francúzska alebo Spojeného kráľovstva musí byť jazda v Slovinsku alebo Belgicku rovnako jednoduchá ako v prípade rezidenta. Režimy cestných poplatkov musia byť transparentné a spravodlivé voči všetkým.“

Situácia v súčasnosti

Sedem členských štátov – Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko – zaviedlo pre osobné autá režimy cestných poplatkov vo forme diaľničných známok vydávaných na určité obdobia. Belgicko momentálne pracuje na zavedení takéhoto režimu. Holandsko a Dánsko diskutovali o zavedení systémov cestných poplatkov, a to aj na osobné autá.

V smernici EÚ, tzv. Eurovignette, je uvedený transparentný zoznam nákladov, ktoré možno účtovať ťažkým nákladným vozidlám, napr. náklady na infraštruktúru a vonkajšie vplyvy, akými sú znečistenie ovzdušia a hluk. Pre osobné autá takéto pravidlá neexistujú. Platia však základné ustanovenia Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorými sa zakazuje diskriminácia na základe štátnej príslušnosti.

V uplynulých rokoch boli režimy cestných poplatkov za osobné autá dôvodom mnohých sťažností podaných Komisii a niektoré z nich nerešpektovali pravidlá EÚ. Rakúsko muselo v roku 1996 zmeniť svoje plány týkajúce sa systému diaľničných známok po vyjadrení Európskej komisie, že možnosť zakúpiť si známku iba na celý rok by bola nespravodlivá voči zahraničným motoristom. Komisia začala v roku 2008 konanie proti Slovinsku vo veci porušovania právnych predpisov z dôvodu poskytovania iba polročnej známky. Slovinské orgány potom zaviedli týždenné diaľničné známky.

Usmernenia Komisie

Komisia chce prostredníctvom usmernení pomôcť členským štátom objasniť, čo predstavuje nediskriminačný systém cestných poplatkov.

1. Komisia jasne uprednostňuje systém platenia mýta založený na prejdenej vzdialenosti, pretože je vo svojej podstate spravodlivejší a efektívnejší pri vysielaní cenových signálov ako systém diaľničných známok založený na časovom období. Systémy diaľničných známok môžu v prípade, ak nie sú navrhnuté dôsledne, s väčšou pravdepodobnosťou zapríčiniť neodôvodnené problémy zahraničným vodičom, ktorí cez krajinu len prechádzajú.

2. Ak sa využíva systém diaľničných známok, musia byť splnené určité podmienky.

Musia existovať:

a) Minimálne krátkodobé známky. Pre rezidentov, ako aj pre nerezidentov musia byť k dispozícii minimálne týždenné, mesačné a ročné známky. Známky na najkratšie obdobie budú samozrejme s väčšou pravdepodobnosťou využívať nerezidenti.

b) Prijateľný pomer priemerných cien za jeden deň. Pomer priemernej ceny za jeden deň vyjadruje priemernú cenu vyjadrenú ako ekvivalent dennej ceny, ktorú platí nerezident (používajúci známku na najkratšie obdobie, napr. týždennú známku) v porovnaní s rezidentom používajúcim známku na najdlhšie obdobie, napr. ročnú známku.

Na základe systémov, ktoré fungujú v súčasnosti, môže nerezident zaplatiť za jeden deň v priemere 2,5- až 8,2-násobok ceny, ktorú platí rezident. Toto by sa dalo pokladať za maximálnu prijateľnú hranicu. Na porovnanie: smernica Eurovignette povoľuje maximálne 7,3-násobok pre ťažké nákladné vozidlá.
Na vyššie poplatky v prípade krátkodobých známok môžu existovať objektívne dôvody, napr. vyššie administratívne náklady. Tieto náklady však musia byť odôvodnené a primerané.

c) Jasné informácie o poplatkoch za používanie diaľnic by mali byť ľahko dostupné nerezidentom. Nerezidenti by mali mať širokú škálu možností na platbu vrátane ľahko prístupných platobných automatov na hraniciach, ako aj prostredníctvom telefónov a webových stránok. Dodržiavanie povinností sa nesmie zameriavať iba na hraničné oblasti.

Kontext – cestné poplatky

Je vecou každého členského štátu, aby rozhodol o tom, či chce vyberať cestné poplatky, za aké vozidlá (a či vôbec) a ako ich chce vyberať. Dodnes si niektoré členské štáty zvolili používanie systému platenia mýta založeného na prejdenej vzdialenosti a niektoré používajú systém diaľničných známok založený na časovom období. Ostatné nevyberajú poplatky vôbec.

Viac na: http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm


Zverejnené 14. máj 2012