Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Obchodovanie s emisnými kvótami: ročný prehľad dodržiavania pravidiel vykazuje klesajúce množstvo emisií za rok 2011

Obchodovanie s emisnými kvótami: ročný prehľad dodržiavania pravidiel vykazuje klesajúce množstvo emisií za rok 2011

Podľa informácií poskytnutých z registrov členských štátov došlo minulý rok k 2 % poklesu emisií skleníkových plynov zo zariadení zúčastňujúcich sa na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS).

Komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Emisie v rámci ETS v roku 2011 klesli o vyše 2 %, a to napriek citeľnejšiemu oživeniu hospodárstva. Z tohto pozitívneho výsledku je zrejmé, že vďaka ETS dosahujeme nákladovo efektívne znižovanie emisií. Okrem toho je jasný aj dôvod, prečo je ETS aj naďalej hybnou silou nízkouhlíkového rastu v Európe. Na druhej strane ešte stále narastá rezerva nevyužitých kvót. Preto Komisia v zmysle svojho vyhlásenia z minulého mesiaca v súčasnosti vykonáva prieskum časového harmonogramu aukcií fázy 3 s cieľom znížiť počet kvót na vydraženie v úvodných rokoch fázy 3.“

Údaje o emisiách za rok 2011

Do EU ETS patrí vyše 12 000 elektrární a výrobných zariadení v 27 členských štátoch, Nórsku a Lichtenštajnsku. Novinkou od tohto roka je, že sa tento systém vzťahuje aj na emisie leteckých spoločností, ktoré uskutočňujú lety na letiská v týchto krajinách a z týchto krajín. Napriek hospodárskemu rastu v Európe klesli overené emisie skleníkových plynov z týchto zariadení minulý rok na úroveň 1 889 miliárd ton ekvivalentu CO2, čo je pokles o vyše 2 % v porovnaní s úrovňou z roku 2010.

Veľká miera dodržiavania pravidiel v zariadeniach

Podniky opäť vykazujú veľkú mieru dodržiavania pravidiel EU ETS. Podiel zúčastnených zariadení, ktoré neodovzdali kvóty zodpovedajúce všetkým svojim emisiám v roku 2011 v lehote do 30. apríla 2012, bol nižší než 1 %. Vo všeobecnosti ide o malé zariadenia, ktoré spolu predstavujú menej než 1 % emisií v rámci EU ETS. V rovnakej lehote neodovzdali overené emisie za rok 2011 dve percentá zariadení.

Druhý rok nahlasovania emisií leteckých spoločností – veľká miera dodržiavania pravidiel

Rovnako ako v roku 2010 takmer všetky komerčné letecké spoločnosti, ktoré uskutočnili značný počet letov na letiská EÚ alebo z týchto letísk, nahlásili svoje emisie za rok 2011 načas, napriek skutočnosti, že tieto emisie nie sú spojené s povinnosťou odovzdať kvóty tento rok a nie sú potrebné na osobitné regulačné účely. Letecké spoločnosti zaslali členským štátom vyše 1 200 správ o emisiách za rok 2011. Letecké spoločnosti z Číny a Indie zásadne nenahlasovali emisie z letov na letiská na území EÚ alebo letov z týchto letísk za rok 2011. Ide o celkovo 10 komerčných leteckých spoločností, ktoré v súčasnosti prevádzkujú lety do EÚ alebo z EÚ a ktoré predstavujú menej než 1 % správ o emisiách a menej než 3 % emisií.

Nárast využívania medzinárodných kreditov, predovšetkým z Číny a Indie

Minuloročné rekordné využívanie medzinárodných kreditov má za následok nárast rezervy nevyužitých kvót o približne 450 miliónov. To znamená, že sa do obehu uviedlo o vyše 900 miliónov viac kvót, než sa odovzdalo na využívanie podľa pravidiel za obdobie 2008 – 2011.

Od roku 2008 môžu zariadenia odovzdávať medzinárodné kredity za znižovanie emisií vytvorené v rámci flexibilných mechanizmov Kjótskeho protokolu, aby tak mohli kompenzovať časť svojich emisií. Certifikované zníženia emisií (CER) tvorili 5,8 % všetkých odovzdaných emisných kvót v rokoch 2008 – 2011. Vďaka EU ETS sa využilo spolu 456 miliónov CER, z toho 267 miliónov z Číny (59 % celkového využitia) a 79 miliónov z Indie (17 % celkového využitia). Iné CER pochádzali z Južnej Kórey (13 %) a Brazílie (6 %), zvyšných 6 % tvorili CER s pôvodom v ďalších 20 krajinách.

Od roku 2008 sa v rámci EU ETS využilo spolu 100 miliónov jednotiek zníženia emisií (ERU). Jednotky zníženia emisií tvorili 1,2 % všetkých odovzdaných emisných kvót od roku 2008. Pri kombinovanom odovzdávaní CER a ERU sa od roku 2008 využilo zhruba 39 % z približne 1,4 miliardy kreditov, ktoré boli počas obdobia obchodovania v rokoch 2008 – 2012 povolené.

Kontext

V rámci EU ETS sa od zariadení vyžaduje, aby do registrov členských štátov každoročne zasielali svoje overené údaje o emisiách. Za rok 2011 sa tieto údaje uverejnili v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva (CITL) 2. apríla 2012. Od 15. mája sa v CITL zobrazujú aj údaje o dodržiavaní pravidiel pričom sa uvádzajú informácie o tom, či zariadenia splnili svoju povinnosť odovzdať množstvo kvót zodpovedajúce minuloročným overeným emisiám.

Druhé obdobie obchodovania v rámci EU ETS začalo 1. januára 2008 a potrvá päť rokov do 31. decembra 2012. Toto obdobie sa prekrýva s obdobím, počas ktorého musia priemyselné krajiny splniť svoje ciele podľa Kjótskeho protokolu v oblasti emisií. V rámci prípravy na tretie obdobie obchodovania, ktoré začne 1. januára 2013 a bude trvať do roku 2020, sa systém EU ETS podstatne zreformoval. Právny predpis, ktorým sa reviduje smernica o obchodovaní s emisnými kvótami, sa prijal v rámci klimaticko-energetického balíka EÚ 23. apríla 2009 a ustanovujú sa ním revidované pravidlá pre ETS platné po roku 2012 do roku 2020 aj počas ďalších rokov.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka CITL
Domovská stránka registrov GR pre oblasť klímy na portáli EURÓPA
Revidovaný ETS a často kladené otázky

Zverejnené 15. máj 2012