Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Európska komisia

Slovensko predložilo svoj plán obnovy a odolnosti

29.4.2021

Komisia dostala od Slovenska konečné znenie plánu obnovy a odolnosti.

Súťažte o Cenu pre občiansku spoločnosť 2021 za opatrenia v oblasti klímy

26.4.2021

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) otvoril súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2021.

Zelená pre zelené certifikáty

22.4.2021

Mesiac po tom, ako Európska komisia predstavila návrh digitálnych zelených osvedčení (tzv. covid pasov), sa zástupcovia členských štátov v rámci siete elektronického zdravotníctva dohodli na usmerneniach, v ktorých sa opisujú hlavné technické špecifikácie implementácie systémy.

Konferencia o budúcnosti Európy: otvárame viacjazyčnú digitálnu platformu

19.4.2021

Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy pozostávajúca z predstaviteľov
Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie otvára
viacjazyčnú digitálnu platformu Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá umožňuje všetkým občanom EÚ prispieť k formovaniu vlastnej budúcnosti a budúcnosti Európy ako celku.

Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu dobrovoľníckej činnosti mládeže

15.4.2021

Komisia dnes uverejnila prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci nového Európskeho zboru solidarity na roky 2021 - 2027.

Komisia navrhuje oslobodiť od DPH životne dôležitý tovar a služby distribuované Úniou v časoch krízy

12.4.2021

Európska komisia dnes navrhla oslobodiť od DPH tovar a služby, ktoré poskytuje Komisia a orgány či agentúry EÚ členským štátom a občanom v prípadoch ak sú distribuované ako súčasť reakcie na núdzovú situáciu v EÚ.

Konferencia o budúcnosti Európy - spustenie občianskej digitálnej platformy

8.4.2021

Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy schválila vytvorenie viacjazyčnej digitálnej platformy, ktorá občanom z celej Únie umožní zapojiť sa do diskusií o budúcnosti EÚ.

Ašpirujúci novinári sa môžu prihlásiť do súťaže Youth4Regions

6.4.2021

Európska komisia dnes otvorila 5. ročník súťaže Youth4Regions pre študentov žurnalistiky a mladých novinárov.

Verejné konzultácie Európskej komisie

31.3.2021

Verejná konzultácia k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov
Verejná konzultácia o revízii všeobecných farmaceutických právnych predpisov
Verejná konzultácia o revízii daní z tabaku v EÚ

Komisia víta otvorenie programu EU4Health

26.3.2021

Komisia víta otvorenie programu EU4Health, ktorý začal platiť dnes a znamená uvoľnenie 5,1 mld. eur na zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a podporu inovácií v sektore zdravotníctva.